Propozice závodu – „Provodovský běh“ 2023

Kdy: sobota 28. 10. 2023
Kde: Areál mládí a fotbalové hřiště FC Rak Provodov, 763 45 Provodov (u Zlína)
Pořádá: UnArt Provodov, p.s.

 

Program:

od 9:00 – prezence závodů na 5 a 11 km
11:00 – start hlavního závodu na 11 km
11:05 – start závodu na 5 km
12:00 – vyhlášení výsledků závodů na 5 a 11 km
od 13:00 – prezence dětských závodů
14:00 – předškolní děti – 3 kategorie
14:30 – žáci a žákyně – 8 kategorií
15:00 – vyhlášení výsledků žáci a předškoláci
16:00 – volná zábava

 

Kategorie: ročník/délka trati

předškolní děti
2021 – a mladší: 30 m
2019 – 2020: 50 m
2017 – 2018: 150 m

žáci
2015 – 2016 chlapci, dívky: 250 m
2013 – 2014 chlapci, dívky: 250 m
2011 – 2012 chlapci, dívky: 750 m
2009 – 2010 chlapci, dívky: 750 m

 

Běh na 5 km:

Junioři a dorostenci (2005 a mladší)
Muži A (1984 – 2004)
Muži B (1974 – 1983)
Muži C (1964 – 1973)
Muži D (1963 a starší)

Juniorky a dorostenkyně (2005 a mladší)
Ženy A (1984 – 2004)
Ženy B (1974 – 1983)
Ženy C (1973 a starší)

 

Hlavní závod (11 km):

Junioři a dorostenci (2005 a mladší)
Muži A (1984 – 2004)
Muži B (1974 – 1983)
Muži C (1964 – 1973)
Muži D (1963 a starší)

Juniorky a dorostenkyně (2005 a mladší)
Ženy A (1984 – 2004)
Ženy B (1974 – 1983)
Ženy C (1973 a starší)

 

 • Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození běžce.
 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
 • Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýkoliv údajů na webových stránkách www.provodovskybeh.cz bez předchozího upozornění.
 • Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.
 • Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.
 • Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (horko, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod bez náhrady dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
 • Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.

Pořadatelé:

Pořadatelem závodu je:
UnArt Provodov, p.s., č.p. 233, 763 45 Provodov , spisová značka L 19222 vedená u Krajského soudu v Brně, IČ 75046351

Registrace:

 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 • Registrace je možná skrz on-line registrační formulář na internetových stránkách www.provodovskybeh.cz nebo od 9 hod. před startem v Areálu mládí.
 • Registrační poplatek přes registrační formulář (www.provodovskybeh.cz) je 150,- Kč, při registraci před startem je 250,- Kč, je konečný, nevratný ani ho nelze převést na jinou osobu.
 • Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení. Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet Pořadatele do čtvrtka 26.10.2023 (150,- Kč) nebo platba hotově při prezenci v den závodu (250,- Kč).
 • Registrační poplatek je nevratný a nepřevoditelný (ani ze zdravotních důvodů).

 Závod

 • Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm.
 • Startovní čísla jsou vydávána vždy před příslušným závodem.
 • Závodu se mohou zúčastnit i příchozí bez registrace a bez startovního čísla (neplatí startovné), po absolvování trati však nebudou hodnoceni.
 • Trasa závodu je v exteriéru vyznačena červenobílou páskou, fáborky a oranžovými šipkami.
 • Všichni účastníci jsou povinni dodržovat Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (běží se při levém okraji vozovky, platí pravidla o přednosti v jízdě, …)
 • Při křížení běhu s pozemní komunikací a běh po ní je zabezpečen pověřenými osobami v reflexních vestách, kteří upozorňují účastníky běhu na přijíždějící vozidla a kteří pokyny zastavují dopravu dle § 79 Zákona č. 361/2000 Sb.
 • Účastník závodu na 5 km a hlavního závodu na 11 km, který je mladší 18 let, předá při prezenci Souhlas zákonného zástupce s účastí na běhu
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách: www.provodovskybeh.cz a vytištěné v den závodu.
 • Přísně se zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola, jiné jízdní prostředky a jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • Ceny pro vítěze jsou stanoveny pro každý závod zvlášť. Ceny nejsou právně vymahatelné.
 • Pořadatel zabezpečuje zdravotní dohled skrze členy/dobrovolníky ČČK.

Časomíra a výsledky

 • Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv přehýbat nebo překrývat. Během závodu je přísně zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem a/nebo čipem.
 • Startovní číslo (a čip) je nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Pořadí je určeno dle pořadí v cíli, t.j. dle oficiálního času.
 • Účastníci závodu jsou povinni vrátit čip v prostoru cíle. V případě ztráty nebo neodevzdání čipu bude po běžci vyžadována náhrada ve výši 500 Kč.